Den norske modellen

Hvis alle nordmenn sluttet å arbeide, og begynte å leve av oljefondet hadde vi vært blakke innen et par år. Sverige har for eksempel ikke oljeinntekter, men er likevel et av verdens rikeste land. Så da må det være noe mer enn bare oljeinntektene som er avgjørende for hvordan det går her til lands? Dette er den norske og nordiske modellen kort fortalt.

1810

1817 En pionèr blir født

Arbeiderbevegelsens historie føres tilbake til Marcus Thrane, som ble født i 1817, og hans bevegelse av arbeidsfolk: småbrukere og husmenn, tjenerskap og håndverkere som samlet seg i hans arbeiderforeninger på midten av 1800-tallet.

Thrane plukket opp mange av sine ideer fra et Europa preget av opprør, sosial uro og revolusjonsfrykt. Hans arbeiderforeninger ble raskt oppfattet som en trussel og håndtert deretter. Han var demokratiforkjemperen som ble knust av et autoritært styre. Det bestående var under angrep, og et reaksjonært borgerskap svarte med fengsling og forfølgelse. Thrane selv ble fengslet og emigrerte senere til USA.

Thranitterbevegelsen bestod på sitt største av rundt 30 000 medlemmer fordelt på nesten 400 foreninger, og la grunnlaget for at Arbeiderpartiet kunne bli stiftet i 1887.

Marcus Thrane. Foto: Oslo museum. Marcus Thrane. Foto: Oslo museum.
1880

1887 Arbeiderpartiet blir stiftet

21. august 1887 ble Arbeiderpartiet stiftet av 29 representanter fra 19 foreninger i et hus i Barbu i Arendal.Det første programmet hadde bare fire punkter:

  • -Alminnelig stemmerett
  • -Lovfestet normalarbeidsdag
  • -Direkte skatt
  • -Støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser
1900

1907 Den første landsomfattende tariffavtale

Den første landsomfattende tariffavtalen opprettes av Norsk Jern- og metallarbeiderforbund. Den er et resultat av den første landsomfattende arbeidskonflikt i Norge. En viktig milepæl for norsk arbeiderbevegelse er nådd.

1908 Samhold må til

De første levende bildene fra norsk arbeiderbevegelse er fra 1. mai-feiling i Christiania 1908.

Arbeiderbevegelsen har vært en sentral drivkraft i norsk historie. Kanskje den aller viktigste. Arbeiderbevegelsens – og dermed sosialdemokratiets – historie er tett sammenvevd med Norges vei mot et moderne samfunn. LO og forbundene har spilt en sentral rolle i denne utviklingen.

Arbeiderbevegelsens historie er fylt av dramatiske begivenheter: streik og aksjoner, kamp for rettferdighet og mot undertrykkelse, fengslinger og motstandskamp. Det handler om en bevegelse som har hatt som hovedmål å skape et samfunn preget av rettferdighet, likhet og solidaritet.

 

1930

1935 Det store klassekompromisset

Da LO og Norsk Arbeidsgiverforening undertegnet den første hovedavtalen 9. mars 1935, markerte det slutten på de store klassekrigene. Det er av mange omtalt som det store klassekompromisset i norsk historie.

Hovedavtalen ga arbeidsgiverne arbeidsfred. Fagbevegelsen fikk rett til tillitsvalgte, snakke på medlemmenes vegne og slippe innblanding utenfra.

Sammen med Arbeiderpartiets regjeringsmakt førte dette til økning i oppslutning om LO i de påfølgende årene.

1935 Johan Nygaardsvold danner regjering

Arbeiderpartiet får sin andre regjering når Johan Nygaardsvold overtar i 1935 og setter i gang det sosiale reformarbeidet.

Selv om arbeidsledigheten fremdeles er høy, har krisen passert bunnen når Johan Nygaardsvold danner regjering i 1935. Arbeiderpartiet får igjennom deler av sin krisepolitikk mot at Bondepartiet får igjennom de fleste av sine landbrukspolitiske krav.

Nygaardsvold-regjeringen gjør slutt på lovbestemmelser som hadde tatt sikte på å innskrenke faglig virksomhet. Både tukthusloven og bestemmelsene om at forsorgsmottakere ikke kunne inneha kommunale verv, blir opphevet.

Ny arbeidervernlov vedtas, blant annet innføres krav om saklig grunn for oppsigelse. Ordningen med alderstrygd blir satt ut i livet. Med støtte fra Venstre sørger regjeringen for å innføre arbeidsledighetstrygd, en reform av stor betydning i samtiden.

1940

1945 Gullalder

Da den første regjeringen skulle dannes i det frie Norge etter annen verdenskrig, fikk Einar Gerhardsen, som nylig var valgt til formann i landets største parti, oppdraget. Dette ble en samlingsregjering med alle partier representert, men allerede etter stortingsvalget høsten 1945 ble han statsminister med ren partiregjering.

Årene fra 1945 til 1965 er preget av en enorm økonomisk og sosial utvikling.

Den nye industrien danner grunnlaget for ny vekst og velstand. Planøkonomi, regulering, likhet og demokratisering er hovedsaker for partiet og fagbevegelsen. Folk flest får merkbart bedre økonomi. Nye trygdeordninger gjør tilværelsen tryggere, de gjelder alle og er ikke lenger almisser til de trengende.

1980

1986 Kvinneregjeringen

I 1986 danner Gro Harlem Brundtland (Arbeiderpartiet) «kvinneregjeringen», Norges første regjering med 40 prosent kvinner. Det symboliserte et gjennombrudd både politisk og sosialt, og skapte overskrifter verden over. Gro Harlem Brundtland går av i 1996 etter å ha ledet tre regjeringer og blitt hele Norges landsmoder.

2010

2015 Kampen fortsetter

Den borgerlige regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven ble sendt på høring sommeren 2014. Forslagene innebærer økt usikkerhet og et mindre inkluderende arbeidsliv.

LO, Unio og YS representerer 1,5 millioner arbeidstakere og sto samla mot regjeringens forslag om økt bruk av midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager, mer pålagt overtid og søndag som arbeidsdag for flere.

28. januar 2015 la 100 000-vis av arbeidstakere ned arbeidet i protest. 150 000 samlet seg i gatene. På tross av store protester fra en samlet arbeidstakerside og advarsler fra fagmiljøene, trumfet Høyre, FrP, KrF og Venstre gjennom store endringer i arbeidsmiljøloven.

Takk til alle som sto opp for arbeidsmiljøloven. Kampen for et godt arbeidsliv for alle fortsetter!

2017 Vårt fellesskap er din trygghet

Som fagorganisert vil du ta del i det fellesskapet som fagbevegelsen utgjør og nyte godt av de fordelene som medlemskapet gir. I tillegg vil du som fagorganisert bidra i vårt arbeid for et anstendig og godt arbeidsliv. Bra for deg. Bra for samfunnet.